Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021

Zaproszenie do składania zgłoszeń do udziału w Programie Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2021”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Czernichów informuje, że rozpoczął wdrażanie  Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021  realizowanego w ramach Funduszu Solidarnościowego. Program zapewni wsparcie w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym. Celem rozpowszechnienia usług asystenta jest zwiększenie szans osób niepełnoprawnych na  prowadzenie bardziej samodzielnego i aktywnego życia. Tak więc nadrzędnym celem usług asystenta powinno być dążenie do poprawy funkcjonowania osoby niepełnosprawnej w jej środowisku.


Do kogo adresowany jest program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”?

Program adresowany jest do dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz do osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego, które wymagają usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, zwanych dalej „uczestnikami Programu”.

Jakie jest zadanie programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”?

Program jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie:

  1. poprawy jakości życia osób niepełnoprawnych, w szczególności poprzez umożliwienie im jak najbardziej niezależnego życia;
  2. zapewnienia osobom niepełnosprawnym wsparcia oraz pomocy adekwatnej do potrzeb;
  3. umożliwienia zaangażowania osób niepełnosprawnych w wydarzenia społeczne, kulturalne, rozrywkowe lub sportowe itp.;
  4. dofinansowania jednostek samorządu terytorialnego dotyczącego realizacji zadań mających na celu wsparcie społeczne osób niepełnosprawnych.

Kto ma pierwszeństwo w korzystaniu z usługi  „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”?

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:

  1. dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacjioraz
  2. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego,

– w łącznej liczbie nie mniejszej niż 1500 osób.

Dodatkowym założeniem jest, aby minimum 70% uczestników Programu stanowiły osoby wymagające wysokiego poziomu wsparcia[1]), w tym osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi i trudnościami związanymi z mobilnością i komunikacją.


Do kiedy będzie realizowany „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”?

Program realizowany będzie przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Czernichów do końca grudnia 2021. Usługi w ramach programu będą świadczone nieodpłatnie w limicie nie więcej niż 60 godzin miesięcznie przypadające na jednego uczestnika.


Gdzie składamy wnioski?

Osoby zainteresowane tą formą wsparcia prosimy o składanie niżej wymienionych dokumentów drogą pocztową lub mailową: adres emailsekretariat@gops.czernichow.com.pl lub w siedzibie GOPS Czernichów; 34-311 Czernichów, ul. Strażacka 6/7.

Szczegółowe informacje na temat Programu można uzyskać pod numerem telefonu:
Tel. 33/661338, 531 973 358, 604 287 741, w godzinach: poniedziałku –piątku 7:30 do 15:30