Program „Opieka wytchnieniowa – edycja 2021”

Zaproszenie do składania zgłoszeń do udziału w Programie „Opieka wytchnieniowa – edycja 2021”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Czernichów informuje, że rozpoczął wdrażanie  Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 w realizowanego w ramach Funduszu Solidarnościowego. W/w Program będzie realizowany poprzez świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.


Do kogo adresowany jest Program „Opieka wytchnieniowa” ?

Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów, sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawność lub osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, które wymagają usługi opieki wytchnieniowej.

Jakie jest zadanie opieki wytchnieniowej?

Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem dla siebie, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Usługa opieki wytchnieniowej może służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby niepełnosprawnej w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.


Kto ma pierwszeństwo w korzystaniu z usługi opieki wytchnieniowej ?

Pierwszeństwo w korzystaniu z usługi opieki wytchnieniowej mają członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz członkowie rodzin lub opiekunowie osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności/osobami z orzeczeniami równoważnymi, które:

1) mają niepełnosprawność sprzężona/złożoną,

2) wymaga wysokiego poziomu wsparcia,

3) stale przebywa w domu, tj. nie korzysta z ośrodka wsparcia lub placówek pobytu całodobowego, np. ośrodka szkolno-wychowawczego czy internatu.

W celu rzetelnej kwalifikacji uczestników Programu został wprowadzony pomiar ograniczeń w codziennym funkcjonowaniu oraz zakresu niezbędnego wsparcia. Ocena dokonywana jest na podstawie danych zawartych w Karcie pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny – Skali FIM, którą uzupełnia lekarz rodzinny/ lekarz rehabilitacji medycznej/ fizjoterapeuta/ pielęgniarka. Jeśli wynik takiego badania wyniesie od 18 do 75 punktów (wg zmodyfikowanej punktacji) wówczas usługa opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności będzie skierowana do członka rodziny lub opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad taką osobą niepełnosprawną.
Karta pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny nie jest dokumentem obowiązkowym, jednak w przypadku dużej liczby zgłoszeń uczestnicy Programu posiadający tę kartę będą mieć zapewniony dostęp do usługi opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności.


Do kiedy będzie realizowany Program „Opieka wytchnieniowa”?

Program realizowany będzie przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Czernichów do końca grudnia 2021. Usługi w ramach programu będą świadczone nieodpłatnie, w łącznym maksymalnym wymiarze w limicie 240 godzin.


Gdzie składamy wnioski?

Osoby zainteresowane tą formą wsparcia prosimy o składanie niżej wymienionych dokumentów drogą pocztową lub mailową na adres e-mailsekretariat@gops.czernichow.com.pl lub w siedzibie GOPS Czernichów; 34-311 Czernichów, ul. Strażacka 6/7.

Szczegółowe informacje na temat Programu można uzyskać pod numerem telefonu:
Tel. 33/661338, 531 973 358, 604 287 741, w godzinach: poniedziałku –piątku 7:30 do 15:30